Rejestracja   •   Logowanie    •   Twoje konto

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep-husqvarna.com

Sprzedającym jest spółka Wiking Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wieniawskiego 62 31-436 NIP:9452186717 REGON:36246492800000 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.Numer konta:

BZWBK

93 1090 1665 0000 0001 3248 2983


Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: +48  664421788

korzystając z adresu poczty elektronicznej: husqvarna@maszynydoszycia.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

§ 1.Definicje
1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3.Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, wyraźnie oznaczone na stronie. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5.Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
6.Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
7.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep-husqvarna.com
8.Sklep Internetowy www.sklep-husqvarna.com– serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-husqvarna.com za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
9.Strona – Usługodawca i Klient.
10.Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep-husqvarna.com
11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2. Zasady ogólne
1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli.
3.Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty
4.Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu USTAWY z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
5.Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu, i wliczoną opłatę KGO (koszty gospodarowania odpadami) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..

§ 3.Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.sklep-husqvarna.com
2.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
3.Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
4.Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5.Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
6.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
7. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
8.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a.cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b.działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c.otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d.uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e.Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
9.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
10.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
§ 4.Składanie Zamówienia
1.Kupujący może składać Zamówienia :
a.Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
-W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie www w formule „zakupy bez rejestracji”
-W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z konsultantem.
2.Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4.Na zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
5.Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia .
6.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.W trakcie składania Zamówienia , Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust.3.
9.Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
10.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych:
a.za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji
b.za pośrednictwem numerów telefonów w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta.
11.Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

§ 5. Formy płatności
1.W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
a.Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
b.Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.
c.Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym
d. Zakup na raty – forma płatności oferowana we współpracy z usługodawcami zewnętrznymi polegająca na zapłacie w systemie ratalnym. W trakcie składania Zamówienia należy wybrać opcję „eRaty” i postępować zgodnie ze wskazówkami na Stronie Sklepu. Szczegółowe informacje o procedurze Zakupu na raty są dostępne na stronie sklepu w zakładce „Jak kupować na eraty”.
3.Zasady sprzedaży ratalnej w sklepie www.sklep-husqvarna.com:
a.Sprzedający umocowany jest do: zawierania, rozwiązywania umów kredytowych, zmiany w zakresie przedmiotu kredytowania i danych osobowych kredytobiorcy, przyjmowania oświadczeń kredytobiorców składanych w wykonaniu umów kredytowych, w tym o odstąpieniu od umowy kredytowej w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank SA, KBC Consumer Finance Polska Żagiel S.A.
b.Ostateczna oferta ratalna jest przedstawiana przez przedstawiciela banków. Informacja jest także dostępna u konsultanta pod w/w numerami telefonów. Ubezpiecznie spłaty kredytu ma charakter dobrowolny i stanowi zabezpieczenie pożyczki/kredytu w momencie zgody Klienta na zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu.

§ 6. Dostawa i transport
1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3.Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie lub podczas rozmowy telefonicznej.
4.Koszt dostawy ponosi Nabywca jedynie przy wyborze płątności "za pobraniem". Przy innych formach płatności dostawa jest bezpłatna.Koszt trasnportu doliczany jest do ceny towaru, podanej w Sklepie Internetowym
5.Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie.
6. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg.
8.Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
9.W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
10.W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
10.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.Czas takiej reklamacji w stosunku do firmy kurjerskiej jest wydłużony do 12 godzin.
11.W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego.

§ 7.Reklamacje
1.W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową, Kupujący ma prawo:
a.skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b.złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).
c.złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – przepisy Kodeksu Cywilnego).
2.Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz od producenta.
3.Należy pamiętać, że nie wszystkie materiały nadają się do szycia i haftowania. W razie  wątpliwości proszę o kontakt ze sprzedawcą lub wykonać test przed zakupem.                                                                     4.Nie należy zakładać na maszynę czy hafciarkę nici stojących w nawojach powyżej 1000 m,nici do przemysłu ponieważ może to powodować nieprawidłowe naprężenie nitki (za wyjątkiem maszyn przemysłowych).       5.Nie są wadą maszyn do szycia, hafciarek, owerloków: zrywanie nici, pętlkowanie nici czy głośna praca będące wynikiem błędów obsługi lub subiektywnych odczuć.
6.Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej, którą posiada każdy produkt lub stronie internetowej producenta.
7.W celu zgłoszenia procesu reklamacji Kupujący musi wypełnić specjalny formularz reklamacyjny online dostępny na Stronie Sklepu Internetowego lub wypełnić i przesłać pocztą.Zgłoszenia telefoniczne nie będą akceptowane.                                                                                                                                  8.W przypadku gdy nabywcą produktów jest klient nie będący konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. (Podstawa prawna art.558 par.1 K.C oraz art.22/1 K.C)

§ 9.Zwroty

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość (w wypadku złożonego Zamówienia), może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru.Oświadczenie do pobrania: pobierz>>
2.Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
3.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru ,cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta art.34 par.4. Zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy wyliczone jest przez producenta (zamieszczone w instrukcji obsługi) oraz biegłego rzeczoznawcę. Producent określa że dla maszyn do szycia, owerloków, hafciarek jest to: 1 godzina - zmniejszenie o 0%, 2 godziny - zmniejszenie o 20%, od 3-24 godzin - zmniejszenie o 25%,od 25-72 godzin - zmniejszenie o 27%, od 72-150 godzin - zmniejszenie o 28%.Dla programów komputerowych (np. programów do projektowania haftu) zmniejszenie wartości rzeczy to : 10% po otwarciu specjalnie zamkniętego opakowania oraz 50% po aktywacji klucza sprzętowego online (przez „internet”) za pomocą jednorazowego kodu.
4.Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy wskutek odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.
5.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
6.W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer biura handlowego +48  509911309 gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

§ 10.Postanowienia końcowe
1.Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Produkty sprzedawane w sklepie służą do użytku domowego chyba, że opis produktu wyraźnie zaznacza inne przeznaczenie.
2.Przed uruchomieniem produktu bezwzględnie wymaga się od konsumenta zapoznania się z instrukcją obsługi produktu.
3.Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów producentów były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
5.Podczas składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
6.Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem konsultanta pod numerami telefonów, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.
7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
8.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
9.Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje pochodzą z bazy producentów.

§ 11.Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1.Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego.
2.O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

2011 Wiking Polska  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie MTWeb  •  Agencja Interaktywna