<

                                                  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.sklep-husqvarna.com
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest platformą sprzedażową,
za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za
pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży, na Towary prezentowane przez
Sprzedającego. Sprzedającym jest spółka Wiking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 62  31-436 Kraków NIP: 6452186717 REGON:36246492800000 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie Wydział Śródmieście        KRS 0000573937, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Numer konta: BZWBK SA - Nr rachunku:  93109016650000000132482983 Kontakt z Usługodawcą można  uzyskać: pod numerami telefonów: 12 4127369 lub 664421788 korzystając z adresu poczty elektronicznej: husqvarna@sklep-husqvarna.com ,wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem
Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towar.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w
Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone
usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę,
po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i
dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania
przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący firmę handlową Wiking Polska Sp. z o.o. 31-438 Kraków ul. Wieniawskiego 62

12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy,
działające w domenie sklep-husqvarna.com
13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być
przedmiotem Umowy sprzedaży.
14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości
przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych
informacji w niezmienionej postaci.
15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.
16. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup
możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
17. Usługodawca – Firma Wiking Polska Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie 31-436 ul. Wieniawskiego 62 NIP:
9452186717, Regon: 36246492800000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków
Sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/25442/15/875/NIP, pod numerem KRS 0000573937, o kapitale zakładowym opłaconym w
całości w wysokości 5000,00 złotych; e-mail: husqvarna@sklep-husqvarna.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do
jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć,
zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie
Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.


2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z
użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to
przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub
Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do
każdej rozdzielczości ekranu.


3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony
Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych
Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie
„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi
Chat, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.


6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta
Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.


7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca
nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta
działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością
Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.


3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na
Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez
wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca
wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.


6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje
możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda
może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku.
Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika na portalach
społecznościowych tj.: LinkedIn, Facebook, Google+. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane
przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową portalu społecznościowego: LinkedIn, Facebook, Google+,
gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika (lub zamiennie numeru telefonu w przypadku Facebook)
oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym portalu społecznościowym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie
portalu społecznościowego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest
Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w portalu społecznościowym. Nazwa użytkownika do portalu
społecznościowego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Portale społecznościowe po
dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, adres e-mail.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą
zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na
adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą
chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty
elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu pod numerami +48664421788 lub
12 4127369 lub przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Live Chat, w godzinach i dniach wskazanych na Stronie
Internetowej Sklepu.


3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając
Towar, lub Towar i Usługę dodatkową którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za
pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i
płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za
wybrany Towar i Dostawę, lub Towar, Usługę dodatkową (wraz ze sposobem realizacji) i Dostawę, jak też o wszystkich
dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


4. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest
każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.


5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez
Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności:
nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jak również czy
chce skorzystać z Usługi dodatkowej oraz swoje dane teleadresowe.


6. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Usługodawca przesyła
Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów
oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, oraz kosztem Usługi dodatkowej, jeśli została
wybrana przez Klienta, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu
Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za
pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych
przez Usługodawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy
wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient informowany
jest o danych Sprzedawcy z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży.


7. Złożenie zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 4, stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.


8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.


9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez
Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę
Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Klient
ma możliwość zamówienia również Usługi dodatkowej. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa
sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo
adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez
telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej
wybranego Towaru lub Towaru i Usługi Dodatkowej (wraz ze sposobem realizacji) oraz łącznym koszcie wybranego sposobu
Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


10. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 11 następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia
telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.


11. Klient składający zamówienie przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, wykorzystuje do tego komunikator
zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi
Chat, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość
Towaru jaką chce zamówić. Klient ma możliwość zamówienia również Usługi dodatkowej. Następnie, po skompletowaniu
całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój
adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas
składania przez Klienta zamówienia przy wykorzystaniu nieodpłatnej usługi Chat, Klient informowany jest o danych
Sprzedawcy z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru lub Towaru i Usługi
Dodatkowej (wraz ze sposobem realizacji) oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich
dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


12. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 13 następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas korzystania z
nieodpłatnej usługi Chat. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.


13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku
na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania
zamówienia adres.


14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu
zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych
polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich
innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
przelew bankowy; kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności; gotówką za
pobraniem; gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym; oraz przez system płatności ratalnej czy leasing.
Numer konta do wpłaty: Bank: BZWBK SA numer konta: 93109016650000000132482983
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie
5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca ma prawo
odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi
na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
4. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu
Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie
dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne,
nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta,
opisanego w §9 Regulaminu.


§ 6 Dostawa


1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.


3. Sprzedawca informuje klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.


4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu
zamówienia. W przypadku niektórych Towarów przekraczających wagę 30 kg, Klient ma możliwość zakupu dodatkowej
usługi tj. wniesienia zamówionego Towaru do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem
wskazanym w formularzu zamówienia, o czym każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za
pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.


5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego
rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania
właściwego protokołu.


6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Firmy Wiking
Polska Sp. z o.o. w godzinach otwarcia od 8.00-16.00 w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 62 po wcześniejszym
ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo
przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania
zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty
elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać
bezpłatne oprogramowanie kompatybilne
z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod
adresem http://www.adobe.com

8.Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może skontaktować się
telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania towaru przez klienta.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych,
niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w
szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy,
używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.


2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar
wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego
w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.


3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt
dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.


4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie.
Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy


5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub
reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia
żądania zawierającego reklamację.

6. Należy pamiętać, że nie wszystkie materiały nadają się do szycia i haftowania. W razie wątpliwości proszę o
kontakt ze sprzedawcą lub wykonać test przed zakupem.


8. Nie należy zakładać na maszynę czy hafciarkę nici stojących w nawojach powyżej 1000 m, nici do przemysłu
ponieważ może to powodować nieprawidłowe naprężenie nitki ( za wyjątkiem maszyn przemysłowych).

9. Nie są wadą maszyn do szycia, hafciarek, owerloków: zrywanie nici, pętelkowanie nici czy głośna praca będące
wynikiem błędów obsługi lub subiektywnych odczuć.


10. Autoryzowany Centralny Serwis znajduje się w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 62.


11.W celu zgłoszenia procesu reklamacji Kupujący musi wypełnić specjalny formularz
reklamacyjny online dostępny na Stronie Sklepu Internetowego lub wypełnić i przesłać pocztą.


12.W przypadku gdy nabywcą produktów jest klient nie będący konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi. (Podstawa prawna art.558 par.1 K.C oraz art.22/1 K.C)


13.Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem
uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie.


§ 8 Gwarancja


1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź
dystrybutora.


2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji w każdej chwili może
być udostępniona klientowi na żądanie.


§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny.


2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której
przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od
dnia ich zawarcia. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu link>> 


3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania
pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem
części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne
opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną Należność
zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez
Kupującego.


4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru ,cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą z dnia
30.05.2014 o prawach konsumenta art.34 par.4


5. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy wskutek odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi. Sprzedawca
nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.


6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta.


7. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer biura handlowego 12
4127369 lub 664421788, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu
Towaru.

§ 10.Postanowienia końcowe

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w
celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Produkty sprzedawane
w sklepie służą do użytku domowego chyba, że opis produktu wyraźnie zaznacza inne przeznaczenie.


2. Przed uruchomieniem produktu bezwzględnie wymaga się od konsumenta zapoznania się z instrukcją obsługi
produktu.


3. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.


4. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów producentów były zgodne
z danymi katalogowymi producentów.


5. Podczas składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez
Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, jedynie dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również:
„RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami
prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator Danych Osobowych:

Twoje dane przekazywane są nam i to my będziemy ich Administratorem:

Wiking Polska Sp.z o.o 31-436 Kraków ul.Wieniawskiego 62 NIP:9452186717

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych:wiking@sklep-husqvarna.com

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu
usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.


6. Dane osobowe klienta zostaną natychmiast usunięte na jego wniosek. W tym celu należy przesłać jedynie taką
informację na e-mail :husqvarna@maszynydoszszycia.pl


7. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za
pośrednictwem konsultanta pod numerami telefonów, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych
podanych w preambule Regulaminu.


8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w
sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z
którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych
za jego pośrednictwem usług.


9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie
Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.


10. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje pochodzą z bazy producentów.

§ 11.Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego.


2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem
wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do
zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu
obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.


3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi
(drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


Top